Gospodarka

Prowadzimy gospodarkę na jednym obwodzie łowieckim na terenie nadleśnictwa Łąck, ZO PZŁ w Płocku. Jest to teren zróżnicowany, od nadwiślańskich łęgów poprzez pola uprawne, łąki, podmokłe olsy aż do siedlisk ubogich, ugorowanych lub porośniętych niewielkimi kompleksami sosnowymi. Z uwagi na rozmaitość siedlisk i zróżnicowaną bazę pokarmową dobre warunki bytowania znajdują tu przede wszystkim sarny, dziki, zające, bażanty, kaczki, które to gatunki występują dość licznie. Do minusów tego terenu należy zaliczyć rozproszoną zabudowę, co utrudnia gospodarowanie i wiąże się z dużą ilością wałęsających się psów i kotów, nie rzadkie są również przypadki kłusownictwa, głównie wnykarstwa. Do obniżania populacji zwierzyny drobnej przyczyniają się również wysokie stany krukowatych i norki amerykańskiej.

Od 2007 roku, kiedy rozpoczęliśmy pracę na tym obwodzie przystąpiliśmy do budowy urządzeń łowieckich, których właściwie nie było. Została urządzona kwatera myśliwska w pomieszczeniach wynajmowanych od OSP w Wionczeminie Polskim. Cały obwód został podzielony na jedenaście łowisk, co ułatwia gospodarowanie, jak i organizację polowań.

Niestety w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 roku ucierpiała zwierzyna bytująca na tym terenie. Praktycznie wyginęły kuropatwy, zostały zdziesiątkowane bażanty, zające, woda pochłonęła również dużo saren i dzików. Została zniszczona kwatera myśliwska, dwie ambony, kilka paśników, podsypów i budek.

Członkowie Koła przystąpili do odbudowy stanu zwierzyny, kwatery i urządzeń łowieckich. Na terenie obwodu corocznie wsiedlamy bażanty i kuropatwy. Pobudowaliśmy wolierę hodowlano-adaptacyjną dla ptactwa. Uprawiamy poletko łowieckie o pow. 0,5 ha., w okresie jesienno-zimowym wykładamy łącznie ok. 15 ton karmy.

Teraz posiadamy:

  • 13 ambon
  • 3 zwyżki
  • 10 paśników
  • 10 lizawek
  • 15 podsypów dla bażantów
  • 5 budek dla kuropatw

Obecnie będziemy skupiać się przede wszystkim na poprawie warunków bytowania zwierzyny drobnej i sarny poprzez rozbudowę urządzeń hodowlanych oraz redukcję drapieżników. Działania te będziemy prowadzić z uwagi na odpowiednie siedlisko, jak i na to, że te gatunki najbardziej ucierpiały podczas powodzi.